DSC Arminia Bielefeld - Cập nhật thông tin về DSC Arminia Bielefeld

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Neuhaus, Uwe

Quốc gia:

Cầu thủ
Mueller Sebastian
0

Quốc gia:

23/01/2001

Mueller Sebastian
0
Muller, Sebastian
0

Quốc gia:

23/01/2001

Muller, Sebastian
0
Ortega Stefan
1

Quốc gia:

06/11/1992

Ortega Stefan
1

06/11/1992

Pieper Amos
2

Quốc gia:

17/01/1998

Pieper Amos
2

17/01/1998

Behrendt Brina
3

Quốc gia:

24/10/1991

Behrendt Brina
3

24/10/1991

Nilsson Joakim
4

Quốc gia:

06/02/1994

Nilsson Joakim
4

06/02/1994

Schutz Tom
6

Quốc gia:

20/01/1988

Schutz Tom
6

20/01/1988

Weihrauch Patrick
7

Quốc gia:

03/03/1994

Weihrauch Patrick
7
Florian Hartherz
8

Quốc gia:

29/05/1993

Florian Hartherz
8
Klos Fabian
9

Quốc gia:

02/12/1987

Klos Fabian
9

02/12/1987

Yabo Reinhold
10

Quốc gia:

10/02/1992

Yabo Reinhold
10

10/02/1992

Salger Stephan
11

Quốc gia:

30/01/1990

Salger Stephan
11

30/01/1990

Edmundsson Joan
14

Quốc gia:

26/07/1991

Edmundsson Joan
14
Kunze Fabian
16

Quốc gia:

14/06/1998

Kunze Fabian
16

14/06/1998

Nils Quaschner
18

Quốc gia:

22/04/1994

Nils Quaschner
18

22/04/1994

Prietl Manuel
19

Quốc gia:

03/08/1991

Prietl Manuel
19

03/08/1991

Seufert Nils
20

Quốc gia:

03/02/1997

Seufert Nils
20

03/02/1997

Voglsammer Andreas
21

Quốc gia:

09/01/1992

Voglsammer Andreas
21
Lucoqui Anderson-Lenda
23

Quốc gia:

06/07/1997

Alex Perez
24

Quốc gia:

11/08/1991

Alex Perez
24

11/08/1991

Clauss Jonathan
25

Quốc gia:

25/09/1992

Clauss Jonathan
25
Cedric Brunner
27

Quốc gia:

17/02/1994

Cedric Brunner
27

17/02/1994

Soukou Cebio
29

Quốc gia:

02/10/1992

Soukou Cebio
29

02/10/1992

Hartel Marcel
30

Quốc gia:

19/01/1996

Hartel Marcel
30

19/01/1996

Kiss, Agoston
31

Quốc gia:

14/03/2001

Kiss, Agoston
31

14/03/2001

Staude Keanu
32

Quốc gia:

26/01/1997

Staude Keanu
32

26/01/1997

Sven Schipplock
36

Quốc gia:

08/11/1988

Sven Schipplock
36
Consbruch, Jomaine
38

Quốc gia:

26/01/2002

Consbruch, Jomaine
38
Klewin Philipp
40

Quốc gia:

30/09/1993

Klewin Philipp
40

30/09/1993