Bảng xếp hạng Euro 2021 - BXH bóng đá Châu Âu

Bảng xếp Euro 2021

BẢNG A ST T H B HS Đ
Italia Italia 0 0 0 0 0 0
Switzerland Switzerland 0 0 0 0 0 0
Turkey Turkey 0 0 0 0 0 0
Wales Wales 0 0 0 0 0 0
BẢNG B ST T H B HS Đ
Belgium Belgium 0 0 0 0 0 0
Denmark Denmark 0 0 0 0 0 0
Finland Finland 0 0 0 0 0 0
Russia Russia 0 0 0 0 0 0
BẢNG C ST T H B HS Đ
Austria Austria 0 0 0 0 0 0
Netherlands Netherlands 0 0 0 0 0 0
North Macedonia North Macedonia 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 0 0 0 0 0 0
BẢNG D ST T H B HS Đ
Croatia Croatia 0 0 0 0 0 0
Czech Czech 0 0 0 0 0 0
England England 0 0 0 0 0 0
Scotland Scotland 0 0 0 0 0 0
BẢNG E ST T H B HS Đ
Poland Poland 0 0 0 0 0 0
Slovakia Slovakia 0 0 0 0 0 0
Spain Spain 0 0 0 0 0 0
Sweden Sweden 0 0 0 0 0 0
BẢNG F ST T H B HS Đ
France France 0 0 0 0 0 0
Germany Germany 0 0 0 0 0 0
Hungary Hungary 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0